ETHISCH BELEID

OKECHAMP ETHISCH BELEID

Dit ethisch beleid (hierna: "Beleid") is een verzameling van principes en waarden die de overtuigingen weerspiegelen van mensen die OKECHAMP vormen en beheren, en in elke fase van de gevoerde activiteiten in acht moeten worden genomen.


Om de volledige uitvoering van de in het Beleid uiteengezette principes, zowel binnen OKECHAMP als door met OKECHAMP meewerkende personen en partijen, te verzekeren en om daarbij de taken van OKECHAMP op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in acht te nemen, wordt het volgende Beleid ingevoerd:

Algemene bepalingen

§ 1

 1. Het doel van het Beleid is om de naleving van de daarin uiteengezette ethische principes door zowel OKECHAMP, haar medewerkers en samenwerkingspartners als de samenwerkende partijen te verzekeren.
 2. Het Beleid wordt verspreid onder medewerkers en klanten van OKECHAMP door publicatie ervan op de website, verzending per e-mail, voorlichting van medewerkers op een in het bedrijf gebruikelijke wijze, interne opleidingen voor medewerkers.
 3. Het Beleid is van toepassing op het Bestuur en alle medewerkers van OKECHAMP, die dus verplicht zijn tot strikte naleving ervan.
 4. Het Beleid wordt, conform de hierover gemaakte afspraken, ook gericht aan de handelspartners van OKECHAMP, van wie ook verwacht is de ethische principes na te leven.

Het Beleid heeft betrekking op de volgende gebieden:

 1. Tewerkstelling en ontwikkeling van werknemers, veiligheid op de werkplek
 2. Veiligheid van informatie en gegevens die zijn verstrekt aan OKECHAMP
 3. Milieubescherming en ecologische activiteiten
 4. Normen voor samenwerking met klanten.

§ 2

§ 3

Tewerkstelling en ontwikkeling van werknemers, veiligheid op de werkplek

 1. OKECHAMP en al haar medewerkers stemmen ermee in de algemeen geldende arbeidsvoorschriften na te leven, inclusief alle bepalingen met betrekking tot aanwerving, tewerkstelling en ontslag van werknemers.
 2. Bij het wervings- en tewerkstellingsproces en de professionele ontwikkeling van medewerkers voert OKECHAMP een eerlijk beleid gebaseerd op de principes van gelijke behandeling.
 3. OKECHAMP betaalt haar medewerkers een regelmatige en billijke beloning die niet in strijd is met de wettelijke vereisten van het minimumloon. Alle medewerkers krijgen hun loonvoorwaarden voorgelegd vóór aanvang van het werk, en met betrekking tot de beloning voor een bepaalde periode – bij elke uitbetaling. Het is niet toegestaan om als disciplinaire maatregel enige inhoudingen op het loon te doen; inhoudingen kunnen uitsluitend worden gedaan onder de voorwaarden en binnen de grenzen voorzien door de wet.
 4. OKECHAMP verbiedt discriminatie, d.w.z. ongelijke behandeling op grond van, in het bijzonder, geslacht, ras, sociale status, nationaliteit, etnische afkomst, geloof, handicap, seksuele geaardheid, godsdienst, politieke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, leeftijd of burgerlijke staat, en dit ongeacht de aard van de arbeidsverhouding, voor bepaalde of onbepaalde duur, halftijds of voltijds.
 5. OKECHAMP heeft een procedure ingevoerd om pesten (mobbing) tegen te gaan en streeft ernaar een werkomgeving te creëren die vrij is van pesterijen en andere vormen van geweld (zowel fysiek als psychisch) door zowel leidinggevenden als collega's of derden.
 6. OKECHAMP houdt zich onvoorwaardelijk aan de voorschriften betreffende gezondheid en veiligheid op het werk, geeft desbetreffende trainingen aan haar medewerkers en implementeert oplossingen die de veiligheid van haar medewerkers verhogen en rekening houden met de huidige stand van de technische kennis en risico's die kenmerkend zijn voor de activiteiten van OKECHAMP.
 7. OKECHAMP respecteert het recht van haar medewerkers om verenigingen op te richten.
 8. OKECHAMP is sterk gekant tegen elke vorm van dwangarbeid en respecteert volledig het principe van vrije keuze van dienstbetrekking in overeenstemming met de bepalingen van de arbeidswetgeving.
 9. OKECHAMP is sterk gekant tegen het illegale gebruik van kinderarbeid, en de tewerkstelling van minderjarigen is uitsluitend toegestaan op basis van de regels voorzien in de arbeidswetgeving.

Veiligheid van informatie en gegevens die zijn verstrekt aan OKECHAMP

 1. OKECHAMP leeft alle geldende wet- en regelgeving na met betrekking tot de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, informatie die een bedrijfsgeheim vormt en de bescherming van persoonsgegevens.
 2. De doelstellingen met betrekking tot het waarborgen van informatieveiligheid worden gerealiseerd door middel van IT-oplossingen, interne procedures en trainingen van medewerkers.
 3. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de middelen van OKECHAMP (intellectueel eigendom, software, apparatuur, grondstoffen en alle andere noodzakelijke hulpmiddelen die hen door OKECHAMP ter beschikking worden gesteld voor het uitvoeren van hun taken) volgens de regels en procedures van het bedrijf.
 4. De medewerkers zijn verplicht om alle informatie te beschermen die het bedrijfsgeheim vormt, evenals de vertrouwelijke informatie verkregen van klanten en handelspartners van OKECHAMP.
 5. Elke medewerker van OKECHAMP moet speciale aandacht besteden aan de naleving van alle wetten, regelingen en procedures met betrekking tot de bescherming, verwerking, het gebruik en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.

§ 4

§ 5

Milieubescherming en ecologische activiteiten

 1. OKECHAMP houdt zich aan de geldende wettelijke voorschriften inzake milieubescherming.
 2. OKECHAMP beperkt bewust de invloed van haar activiteiten op het milieu, door het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de afvalproductie tot een minimum te beperken.
 3. OKECHAMP maakt haar medewerkers bewust van milieumaatregelen die ze in de fabriek kunnen nemen.

Normen voor samenwerking met klanten​

 1. OKECHAMP bouwt relaties op met haar klanten die gebaseerd zijn op vertrouwen en wederzijds respect.
 2. OKECHAMP komt alle aangegane verplichtingen na en streeft ernaar om producten met de opgegeven kwaliteit te leveren en controleert de desbetreffende behoeften van haar klanten.
 3. OKECHAMP houdt zich aan de principes van eerlijke concurrentie.
 4. OKECHAMP accepteert geen tekenen of vormen van corruptie.

§ 6

§ 7

Slotbepalingen

 1. Elke inbreuk op de bepalingen van het Beleid moet onmiddellijk worden gemeld aan het Bestuur van OKECHAMP.
 2. Voor een zo volledig mogelijke uitvoering van de doelstellingen van het Beleid wordt de naleving van de bepalingen ervan periodiek gecontroleerd en wordt de inhoud ervan beoordeeld op actualiteit en geschiktheid voor de veranderende juridische en economische omgeving en de door OKECHAMP gevoerde activiteiten.