MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN

We bouwen samen aan de toekomst van het bedrijf, onze medewerkers en de sociale omgeving

INLEIDING

OKECHAMP , door al vele jaren een dynamisch ontwikkelingsbeleid te voeren, beheert het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen op transparante wijze en onderzoekt hoe haar activiteiten de sociale omgeving beïnvloeden. De jarenlange zakelijke ervaring, en dus ook de verworven kennis, voltooide projecten en opgebouwd sociaal kapitaal stellen het Bestuur van OKECHAMP in staat succesvolle zakelijke beslissingen te nemen.

Bedrijfswaarden: Eerlijkheid, Respect, Kwaliteit, Concurrentievermogen, Ontwikkeling en Goede Sfeer zijn het kompas voor de dagelijkse bedrijfsvoering en vormen tegelijkertijd de verplichte uitgangspunten voor het nemen van moeilijke beslissingen, vooral die welke het leven van onze werknemers beïnvloeden

We hebben tot dusver een aantal documenten ontwikkeld met betrekking tot Maatschappelijke Verantwoordelijkheid, met name: Code of Ethics, het Ethisch beleid, de Procedure ter bestrijding van pasten en discriminatie, het Veiligheidsbeleid en het Milieubeleid. Ze fungeren als een samenhangende en formele basis voor de genomen acties en beslissingen. Dit document heeft echter een praktische dimensie en is een uitgangspunt voor het bepalen van operationele activiteiten op de gebieden van sociale verantwoordelijkheid zoals gedefinieerd door OKECHAMP. Het kan worden gebruikt om met verschillende groepen belanghebbenden een bredere discussie op gang te brengen over de sociale verantwoordelijkheid van OKECHAMP.

Van de managers van OKECHAMP verwachten we dat ze ruimdenkend zijn en volledig betrokken zijn bij de implementatie van prioriteiten en strategische doelstellingen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid die in dit document worden gesteld. Alleen door allemaal samen te werken kunnen we duurzame oplossingen ontwikkelen en de juiste richting volgen, waarbij maatschappelijk verantwoorde activiteiten volledig geïntegreerd zijn met de bedrijfsstrategie van onze organisatie.

PRIORITEITEN EN STRATEGISCHE DOELEN VOOR HET MVO BIJ OKECHAMP

Dit document is geïnspireerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, alsmede de bevindingen van de Ethische Audit SMETA die bij OKECHAMP is uitgevoerd.

Het Bestuur heeft 4 kernprioriteiten vastgesteld voor de implementatie van het beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij OKECHAMP. Ook zijn strategische doelen daarvoor bepaald die moeten worden beschouwd als leidraad voor veranderingen in het aangewezen gebied. Bij elkaar geven ze een beeld van de economische, sociale en milieudimensie van de activiteiten van ons bedrijf die voor de komende jaren gepland zijn.

BELEIDSPRIORITEITEN VOOR MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

1

VERANTWOORDE ECONOMIE

2

MENSEN

3

MILIEU

4

PRODUCTEN

GEBIED

1. VERANTWOORDE ECONOMIE

2. MENSEN

3. MILIEU

4. PRODUCTEN

SOCIAAL

We investeren middelen in de ontwikkeling en verbetering van ergonomie op de werkplek
We laten ons leiden door de Waardencode en de Mensenrechten bij het nemen van alle beslissingen betreffende onze medewerkers.
We controleren onze milieu-impact
We promoten gezonde producten en een evenwichtige voeding

ECONOMISCH

We streven naar een leidende positie op de wereldmarkt
We creëren goede werkplekken
We zorgen voor het milieu door hulpbronnen te sparen
We ontwikkelen en verkopen milieuvriendelijke producten

MILIEU

We ontwikkelen ons, rekening houdend met het belang van alle stakeholders
We leiden onze medewerkers op en betrekken ze bij activiteiten op het gebied van milieubescherming
We bouwen een interne gesloten kringloop van natuurlijke hulpbronnen
Wij kiezen voor milieuvriendelijke en duurzame verpakkingen

De bovenstaande prioriteiten sluiten ook aan bij en realiseren de volgende 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN:

GEEN
ARMOEDE

GOEDE GEZONDHEID
EN WELZIJN

FATSOENLIJK WERK EN
ECONOMISCHE GROEI

INDUSTRIE, INNOVATIE
EN
INFRASTRUCTUUR

VERANTWOORDELIJKE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

VERANTWOOR
DE ECONOMIE

1. SOCIAAL

OKECHAMP ontwikkelt een verantwoorde economie,wat betekent dat we, bij het streven naar groei en ontwikkeling, rekening houden met de sociale, financiële en ecologische context van de door OKECHAMP S.A. ondernomen activiteiten.

1.1 Prioriteit > sociaal gebied

 • We investeren middelen in de ontwikkeling en verbetering van ergonomie op de werkplek

1.2 Prioriteit > economisch gebied

 • We streven naar een leidende positie op de wereldmarkt

1.3 Prioriteit > milieugebied

 • We ontwikkelen ons, rekening houdend met het belang van alle stakeholders

 

1. SOCIAAL

LOKALE GEMEENSCHAP
We houden bij de ontwikkeling rekening met de behoeften van en risico's voor de lokale gemeenschap. We creëren nieuwe werkplekken en werken nauw samen met lokale organisaties die zich inzetten voor de regio.

WE ZORGEN VOOR DE ZWAKKEREN
Via het OKECHAMP S.A. Fonds zorgen we voor de zwakkeren en lijdenden. We informeren effectief over de beschikbare hulp in ons bedrijf (bijvoorbeeld toelagen).

RELATIES MET KLANTEN / LEVERANCIERS
We werken met klanten die vergelijkbare waarden in hun activiteiten hanteren als wij.

WERKNEMERSRELATIES
We erkennen de noodzaak van en ondersteunen activiteiten gericht op integratie van werknemers. We respecteren hun recht op vereniging.

 

VERANTWOOR
DE ECONOMIE

2. ECONOMISCH

WE MAKEN WINST
We zorgen voor een constante groei van de resultaten van het bedrijf om deze te kunnen delen met de belanghebbenden.

WE CONCURREREN
We ontwikkelen investeringsplannen die ons bedrijf moeten voorbereiden om effectief te concurreren op de wereldmarkten. Onze activiteiten op dit gebied zijn bedoeld om ons bedrijf een concurrentievoordeel te geven.

3. MILIEU

WE MAKE INVESTMENTS
We analyseren alle investeringen op hun impact op arbeidsomstandigheden, milieuomstandigheden en het welzijn van onze medewerkers. Daarnaast nemen we voorzorgsmaatregelen voor het geval van een pandemie of andere gevallen van overmacht.

VERANTWOOR
DE ECONOMIE

MENSEN

1. SOCIAAL

OKECHAMP voert een transparant personeelsbeleid conform de geldende wetgeving, maar ook promoot ethiek zoals uiteengezet in onze Waardencode.Door onze werknemers billijk te belonen en hun ontwikkeling te ondersteunen, voegt het bedrijf reële waarde toe aan het persoonlijke leven van de werknemers van OKECHAMP.

2.1 Prioriteit > sociaal gebied

 • We laten ons leiden door de Waardencode en de Mensenrechten bij het nemen van alle beslissingen betreffende onze medewerkers.

2.2 Prioriteit > economisch gebied

 • We creëren goede werkplekken

2.3. Prioriteit > milieugebied

 • We leiden ons personeel op met betrekking tot milieubescherming

 

1. SOCIAAL

MENSENRECHTEN
We handelen volgens de Wet, de door onze medewerkers opgestelde Waardencode, en de richtlijnen van externe auditors, en we eisen hetzelfde van onze samenwerkende bedrijven.

VEILIGHEID OP DE WERKPLEK
We baseren onze ARBO-activiteiten op een gedetailleerde en diepgaande analyse van risico's en gevaren. Ook starten we met de implementatie van een gedragsgebaseerd systeem (BBS) op basis van de nieuwe functie van Veiligheidsleider.

DIVERSITEIT
We integreren alle medewerkers in hun diversiteit. We bieden elke medewerker de mogelijkheid aan tot participatie aan de cultuur van ons bedrijf.

BELANGENCONFLICTEN
We formuleren onze doelstellingen en taken helder, waardoor belangenconflicten tussen medewerkers/afdelingen binnen het bedrijf worden voorkomen.

VERANTWOOR
DE ECONOMIE

2. ECONOMISCH

BELONINGSBELEID
We ontwikkelen transparante beloningssystemen die rekening houden met de waarde van werk en fatsoenlijke levensomstandigheden.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens van onze kandidaten en medewerkers veilig zijn.

WERKGELEGENHEIDSBELEID
Bij de selectie van het personeel laten we ons leiden door competenties, houding en motivatie voor het werk, we streven naar het behouden van een gemotiveerd team.

WERKOMSTANDIGHEDEN
We streven naar ergonomische werkplekken.

ONTWIKKELING VAN COMPETENTIES
We creëren kansen voor promotie en ontwikkeling door middel van competentieverbeteringsprogramma's.

3. MILIEU

WE ZORGEN VOOR ECOLOGISCHE BEWUSTWORDING
We richten ons op milieueducatie.

VERANTWOOR
DE ECONOMIE

MILIEU

1. SOCIAAL

Bij haar investeringen en de ontwikkeling van haar activiteiten houdt OKECHAMP rekening met het milieu, door te voldoen aan alle relevante wettelijke eisen en door initiatieven te nemen die haar impact op het milieu beperken.

3.1. Prioriteit > sociaal gebied

 • We controleren onze milieu-impact
3.2. Prioriteit > economisch gebied
 • We zorgen voor het milieu door hulpbronnen te sparen
3.3. Prioriteit > milieugebied
 • We bouwen een interne gesloten kringloop van natuurlijke hulpbronnen

1. SOCIAAL

WE MINIMALISEREN DE IMPACT VAN HET BEDRIJF OP HET MILIEU
We zoeken naar oplossingen die de impact van onze activiteiten op het milieu en dus op het leven van bewoners en onze omgeving minimaliseren.

VERANTWOOR
DE ECONOMIE

2. ECONOMISCH

WATER EN ENERGIE
We reduceren en optimaliseren het water- en energieverbruik in het hele productieproces.

3. MILIEU

INTERNE CIRCULAIRE ECONOMIE
We creëren een interne gesloten kringloop van natuurlijke hulpbronnen en streven naar afvalreductie.

ECOLOGISCH WAGENPARK
We leiden onze medewerkers op over ecologisch rijden en de reductie van het gemiddelde brandstofverbruik onder de bestuurders van het wagenpark van OKECHAMP.

VERANTWOOR
DE ECONOMIE

PRODUCTEN

1. SOCIAAL

Met de ontwikkeling van haar producten draagt OKECHAMP bij aan het creëren van een gezond en milieuvriendelijk alternatief en promoot een gezonde en evenwichtige dagelijkse voeding.

4.1. Prioriteit > sociaal gebied

 • We promoten gezonde producten en een evenwichtige voeding

4.2. Prioriteit > economisch gebied

 • We ontwikkelen en verkopen milieuvriendelijke producten

4.3. Prioriteit > milieugebied

 • We kiezen voor milieuvriendelijke en duurzame verpakkingen

1. SOCIAAL

GEZONDE PRODUCTEN
Wij produceren waardevolle voedingsproducten.

GEBALANCEERD DIEET
Onze marketingcampagnes van het merk OLE! ondersteunen gezonde en evenwichtige maaltijden. We leren Polen hoe ze lekker en gezond kunnen eten.

VERANTWOOR
DE ECONOMIE

2. ECONOMISCH

NIEUWE PRODUCTEN
We ontwikkelen nieuwe plantaardige producten die vleesproducten vervangen.

3. MILIEU

PACKAGING
We kiezen voor milieuvriendelijke en duurzame materialen en beperken materiaalverliezen in het productieproces.

VERANTWOOR
DE ECONOMIE