Społeczna odpowiedzialność
biznesu

Budujemy razem przyszłość dla Firmy, Naszych Pracowników oraz Otoczenia Społecznego

WSTĘP

OKECHAMP od lat realizując dynamiczną politykę rozwoju, transparentnie zarządza obszarem odpowiedzialności społecznej i bada wpływ swojej działalności na otoczenie społeczne. Lata doświadczeń biznesowych, a tym samym zdobyta wiedza, zrealizowane projekty, a także zbudowany kapitał społeczny pozwalają Zarządowi OKECHAMP podejmować trafne decyzje biznesowe.

Wartości Firmowe: Uczciwość, Szacunek, Jakość, Konkurencyjność, Rozwój i Dobra Atmosfera są kompasem na drodze codziennego zarządzania OKECHAMP, a jednocześnie stanowią obligatoryjny punkt wyjścia dla podejmowania trudnych decyzji, w szczególności tych mających wpływ na realia życia naszych Pracowników.

​Opracowane do tej pory dokumenty związane z Odpowiedzialnością Społeczną, w tym przede wszystkim Kodeks Wartości, Polityka Etyczna, Procedura Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji, Polityka Bezpieczeństwa czy Polityka Środowiskowa stanowią spójną formalną podstawę dla podejmowanych działań i decyzji. Niniejszy dokument ma natomiast wymiar praktyczny i stanowi punkt wyjścia dla zdefiniowania działań operacyjnych w obszarach odpowiedzialności społecznej zdefiniowanych przez OKECHAMP. Dokument ten może być także pomocny w rozwinięciu szerszej dyskusji z różnymi grupami interesariuszy na temat odpowiedzialności społecznej OKECHAMP.

​Oczekujemy od Menadżerów OKECHAMP otwartego spojrzenia i pełnej partycypacji w realizacji postawionych w niniejszym dokumencie priorytetów oraz celów strategicznych dla obszaru odpowiedzialności społecznej. Tylko nasza wspólna praca pozwoli na wypracowanie dobrych rozwiązań i podążanie we właściwym kierunku, a także pełną integrację działań społecznie odpowiedzialnych ze strategią biznesową naszej organizacji.

PRIORYTETY I CELE STRATEGICZNE DLA CSR W OKECHAMP

Inspiracją dla opracowania niniejszego materiału były Cele Zrównoważonego Rozwoju opracowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a także wnioski z Audytu Etycznego SMETA przeprowadzonego w OKECHAMP .

Zarząd wyznaczył 4 kluczowe priorytety realizujące politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w OKECHAMP oraz określił dla nich cele strategiczne, które traktować należy jak kierunek dla pożądanych zmian w wyznaczonym obszarze. Kompleksowo prezentują one gospodarczy, społeczny i środowiskowy wymiar działalności naszego przedsiębiorstwa planowany na najbliższe lata.

PRIORYTETY DLA POLITYKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ W BIZNESIE TO:

1

ODPOWIEDZIALNA EKONOMIA

2

LUDZIE

3

ŚRODOWISKO

4

PRODUKTY

OBSZARY

1. ODPOWIEDZIALNA EKONOMIA

2. LUDZIE

3. ŚRODOWISKO

4. PRODUKTY

SPOŁECZNE

Inwestujemy środki w rozwój i poprawę ergonomii miejsc pracy
Kierujemy się Kodeksem Wartości i Prawami Człowieka we wszystkich decyzjach dotyczących Pracowników
Sprawdzamy nasz wpływ na środowisko
Promujemy zdrowe produkty i zbilansowaną dietę

EKONOMICZNE

Dążymy do pozycji lidera na rynku światowym
Tworzymy i zmieniamy nasze miejsca pracy na lepsze
Oszczędzamy zasoby, dbając o środowisko
Rozwijamy i sprzedajemy ekologiczne produkty

ŚRODOWISKOWE

Rozwijamy się, uwzględniając wszystkich interesariuszy
Edukujemy i angażujemy Pracowników w działania w zakresie ochrony środowiska
Budujemy wewnętrzny zamknięty obieg zasobów naturalnych
Wybieramy opakowania ekologiczne i tworzone w sposób zrównoważony

Powyższe priorytety wpisują się również i realizują następujące 

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

KONIEC
Z UBÓSTWEM

DOBRE ZDROWIE
I JAKOŚĆ ŻYCIA

WZROST GOSPODARCZY
I GODNA PRACA

INNOWACYJNOŚĆ ,
PRZEMYSŁ,
INFRASTRUKTURA

ODPOWIEDZIALNA
KONSUMPCJA
I PRODUKCJA

ODPOWIEDZIALNA
EKONOMIA

1. SPOŁECZNE

OKECHAMP rozwija odpowiedzialną ekonomię, co oznacza koncentrację na wzroście i rozwoju, przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu społecznego, finansowego i środowiskowego dla podejmowanych przez OKECHAMP działań.

1.1. Priorytet > obszar społeczny

 • Inwestujemy środki w rozwój i poprawę ergonomii miejsc pracy

1.2. Priorytet > obszar ekonomiczny

 • Dążymy do pozycji lidera na rynku światowym

1.3. Priorytet > obszar środowiskowy

 • Rozwijamy się, uwzględniając wszystkich interesariuszy

 

1. SPOŁECZNE

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Uwzględniamy w rozwoju potrzeby i ryzyka dla lokalnej społeczności, tworzymy nowe miejsca pracy oraz współpracujemy ściśle z organizacjami lokalnymi działającymi na rzecz regionu.

DBAMY O SŁABSZYCH
Poprzez Fundację OKECHAMP dbamy o słabszych i cierpiących, skutecznie komunikujemy możliwości dostępnej pomocy w naszej Firmie (np. zapomogi).

STOSUNKI Z KLIENTAMI / DOSTAWCAMI
Współpracujemy z Klientami reprezentującymi w działaniach podobne nam wartości.

RELACJE PRACOWNICZE
Akceptujemy i wspieramy działania mające na celu integrację Pracowników, szanujemy ich prawo do zrzeszania się.

 

ODPOWIEDZIALNA
EKONOMIA

2. EKONOMICZNE

ZARABIAMY
Dbamy o stały wzrost wyników firmy, by móc się nimi dzielić z interesariuszami.

KONKURUJEMY
Opracowujemy plany inwestycyjne mające na celu przygotowanie Firmy do efektywnego konkurowania na globalnych rynkach. Nasze działania w tym zakresie mają zapewnić Firmie przewagę konkurencyjną.

3. ŚRODOWISKOWE

INWESTUJEMY
Analizujemy wszystkie inwestycje pod kątem ich wpływu na warunki pracy, warunki środowiskowe, a także dobrostan naszych Pracowników. Dodatkowo dbamy o zabezpieczenia na wypadek pandemii lub innych zjawisk o charakterze siły wyższej.

ODPOWIEDZIALNA
EKONOMIA

LUDZIE

1. SPOŁECZNE

OKECHAMP prowadzi transparentną politykę personalną w oparciu o przepisy prawa, ale również etykę wyrażoną w postaci przyjętego Kodeksu Wartości. Wynagradzając godziwie za pracę i rozwijając Pracowników, wnosi realną wartość w życie osobiste Pracowników OKECHAMP.

2.1. Priorytet > obszar społeczny

 • Kierujemy się Kodeksem Wartości i Prawami Człowieka we wszystkich decyzjach dotyczących Pracowników

2.2. Priorytet > obszar ekonomiczny

 • Tworzymy i zmieniamy nasze miejsca pracy na lepsze

2.3. Priorytet > obszar środowiskowy

 • Edukujemy w zakresie ochrony środowiska

 

1. SPOŁECZNE

PRAWA CZŁOWIEKA
Kierujemy się Prawem, Kodeksem Wartości stworzonym przez Pracowników oraz wytycznymi audytorów zewnętrznych w podejmowanych przez nas działaniach, a także wymagamy tego od firm współpracujących.

BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY
Opieramy działania BHP na szczegółowej i pogłębionej analizie ryzyk i zagrożeń oraz rozpoczynamy wdrażanie BBS behaviour-based system w oparciu o nową funkcję Lidera Bezpieczeństwa.

RÓŻNORODNOŚĆ
Integrujemy w różnorodności wszystkich Pracowników, umożliwiamy partycypację w kulturę Firmy każdemu Pracownikowi.

KONFLIKTY INTERESÓW
Jasno formułujemy cele i zadania eliminując tym samym powstawanie konfliktu interesów między Pracownikami / działami w Firmie

ODPOWIEDZIALNA
EKONOMIA

2. EKONOMICZNE

POLITYKA WYNAGRODZEŃ
Budujemy transparentne systemy wynagrodzeń uwzględniając wartość pracy i godziwość warunków życia.​

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zapewniamy Kandydatom i Pracownikom bezpieczeństwo danych osobowych.

POLITYKA ZATRUDNIENIA
W doborze załogi kierujemy się kompetencjami, postawą i motywacją do pracy, dążymy do utrzymania zmotywowanego Zespołu.

WARUNKI PRACY
Dążymy do budowania ergonomicznych stanowisk pracy.

ROZWÓJ KOMPETENCJI
Stwarzamy możliwości awansu i rozwoju poprzez programy doskonalenia kompetencji.

3. ŚRODOWISKOWE

EDUKUJEMY EKOLOGICZNIE
Stawiamy na edukację w obszarze ekologii.

ODPOWIEDZIALNA
EKONOMIA

ŚRODOWISKO

1. SPOŁECZNE

OKECHAMP prowadząc inwestycje i rozwijając swoją działalność, dba o środowisko naturalne, spełniając wszystkie wymogi prawne w tym zakresie, jak również podejmując inicjatywy redukujące swój wpływ na środowisko.

3.1. Priorytet > obszar społeczny

 • Sprawdzamy nasz wpływ na środowisko
3.2. Priorytet > obszar ekonomiczny
 • Oszczędzamy zasoby, dbając o środowisko
3.3. Priorytet > obszar środowiskowy
 • Budujemy wewnętrzny zamknięty obieg zasobów naturalnych

1. SPOŁECZNE

MINIMALIZUJEMY WPŁYW FIRMY NA ŚRODOWISKO
Szukamy rozwiązań minimalizujących wpływ naszej działalności na środowisko naturalne, a w związku z tym na życie mieszkańców i naszego otoczenia.

ODPOWIEDZIALNA
EKONOMIA

2. EKONOMICZNE

WODA I ENERGIA
Oszczędzamy wodę w całym procesie produkcji oraz optymalizujemy zużycie energii.

3. ŚRODOWISKOWE

WEWNĘTRZNA GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
Tworzymy wewnętrzny obieg zasobów naturalnych oraz dążymy do redukcji odpadów.

EKOLOGICZNA FLOTA
Edukujemy Pracowników w temacie ekologicznej jazdy autem oraz redukcji średniego spalania wśród kierowców floty samochodowej OKECHAMP

ODPOWIEDZIALNA
EKONOMIA

PRODUKTY

1. SPOŁECZNE

OKECHAMP rozwijając swoje produkty, przyczynia się do tworzenia zdrowej i bezpiecznej dla środowiska alternatywy oraz promuje zdrową i zbilansowaną dietę codzienną.

4.1. Priorytet > obszar społeczny

 • Promujemy zdrowe produkty i zbilansowaną dietę

4.2. Priorytet > obszar ekonomiczny

 • Rozwijamy i sprzedajemy ekologiczne produkty

4.3. Priorytet > obszar środowiskowy

 • Wybieramy opakowanie ekologiczne i tworzone w sposób zrównoważony

1. SPOŁECZNE

ZDROWE PRODUKTY
Produkujemy wartościowe spożywczo produkty.

ZBILANSOWANA DIETA
Nasze kampanie marketingowe marki OLE! wspierają zdrowe i zrównoważone posiłki, edukujemy Polaków jak smacznie i zdrowo jeść.

ODPOWIEDZIALNA
EKONOMIA

2. EKONOMICZNE

NOWE PRODUKTY
Rozwijamy nowe produkty roślinne zastępujące produkty mięsne.

3. ŚRODOWISKOWE

OPAKOWANIA
Wybieramy materiały ekologiczne oraz ograniczamy straty materiałowe w procesie produkcji.

ODPOWIEDZIALNA
EKONOMIA