Kodeks wartości

Tworzymy wspólnie
profesjonalne środowisko pracy dla ludzi chcących się rozwijać, w którym kluczowymi wartościami są:

Kodeks Wartości odzwierciedla wartości etyczne, jakimi OKECHAMP Group posługuje się w codziennym działaniu. Są to wartości będące wzorem postępowania w stosunku do współpracowników, przełożonych oraz Klientów.

Kodeks nie zastępuje obowiązujących norm prawnych, ale jest przewodnikiem wyznaczającym standardy postępowania. Wszyscy Pracownicy Spółki zobowiązują się do przestrzegania zasad i wartości wyrażonych w kodeksie w codziennej pracy.

Nasz kodeks powstał przy udziale Pracowników wszystkich szczebli firmy, jest naszym wspólnym kodeksem wartości, którego przestrzeganie jest obowiązkiem każdego z Pracowników.