Kodeks postępowania

Code of Conduct, czyli po polsku Kodeks Postępowania jest zbiorem wartości, zasad, standardów, odpowiedzialności oraz odpowiednich praktyk postępowania Firmy OKECHAMP w codziennym działaniu. Zawiera on pożądane zachowania w relacjach z pracownikami, klientami, interesariuszami i konkurencją. Definiuje, co OKECHAMP uważa za właściwe i za niewłaściwe zachowanie. Kodeks jest manifestem naszych podstawowych wartości i świadectwem naszego zaangażowania w etyczne i odpowiedzialne zachowanie w biznesie. Wierzymy, że przestrzegając Kodeksu, możemy stworzyć kulturę pracy, która sprzyja wzajemnemu szacunkowi, przejrzystości i zaufaniu. Nasz dotychczasowy Kodeks
Wartości zawierający kluczowe wartości jest istotną częścią tej regulacji.

Kodeks Wartości nie zastępuje obowiązujących norm prawnych, ale jest przewodnikiem wyznaczającym standardy postępowania. Nasz kodeks powstał przy udziale Pracowników wszystkich szczebli firmy, jest naszym wspólnym kodeksem wartości, którego przestrzeganie jest obowiązkiem każdego z Pracowników.

Tworzymy wspólnie profesjonalne środowisko pracy dla ludzi chcących się rozwijać, w którym kluczowymi wartościami są: