Jak wygląda rekrutacja?

Kogo szukamy?

Zdobycie i utrzymanie pozycji lidera rynku wymaga zatrudniania do naszego zespołu osób o wysokich kompetencjach zawodowych, zorientowanych na współpracę i gotowych do pracy w dynamicznym środowisku biznesowym. Bardzo cenimy umiejętność samodzielnego i strategicznego myślenia oraz kreatywność. Stawiamy na ludzi zaangażowanych i identyfikujących się z celami Firmy.

DNA pracownika OKECHAMP:

Co umie i co już wie

 1. Ma wiedzę i kompetencje w swojej dziedzinie i chce je rozwijać
 2. Dba o wysoką jakość realizowanych zadań.
 3. Wytrwale realizuje cele, nie zraża się niepowodzeniami.
 4. Zmiany postrzega jako coś naturalnego, jako szansę na doskonalenie, rozwój.
 5. Jest odważny, lubi wyzwania.
 6. Umie działać lepiej niż inni.
 7. Wyciąga wnioski z doświadczeń, uczy się na błędach.
 8. Rozumie, że osiąganie celów biznesowych jest pochodną realizacji celów wszystkich części OKECHAMP

Kim jest i jaki ma potencjał

 1. Rzetelnie realizuje swoje zadania.
 2. Angażuje się w to, co robi.
 3. Jest nastawiony na współpracę.
 4. Jest nastawiony na współpracę.
 5. Inspiruje innych i chce być inspirowany. Dzieli się doświadczeniami i pomysłami.
 6. Optymistycznie nastawiony – widzi raczej szanse niż problemy.
 7. Ciekawy i odważnym chętnie podejmuje wyzwania. Proaktywnie szuka nowoczesnych rozwiązań usprawniających działanie biznesu.
 8. Kieruje się zasadami etyki.

Opis ścieżki rekrutacyjnej

Proces rekrutacyjny jest nie tylko po to, abyśmy wyselekcjonowali najlepszych kandydatów. To także okazja dla kandydatów do poznania naszej Firmy, profilu jej działalności, kultury organizacyjnej i odkrycia indywidulanych możliwości rozwoju. W procesie rekrutacji chcemy się upewnić, że potencjalna współpraca będzie obustronną korzyścią.

Etap I

Publikacja ofert pracy

Rozpoczynając każdy proces rekrutacji zamieszczamy informację o ofercie pracy na naszej stronie “Kariera/Oferty pracy”, na portalach internetowych/branżowych oraz w prasie lokalnej. Kandydatów poszukujemy także w drodze dotarcia bezpośredniego lub przy wsparciu zewnętrznych firm doradztwa personalnego.

Zbieraniem i selekcją nadesłanych aplikacji zajmuje się Dział HR. Każdy kandydat odpowiadając na ofertę pracy jest poproszony o przesłanie życiorysu zawodowego zawierającego kluczowe informacje o przebiegu kariery zawodowej, wykształceniu, dodatkowych umiejętnościach, znajomości języków obcych.

Z naszej strony z uwagą czytamy nadesłane dokumenty i wybieramy kandydatów spełniających formalne wymagania. Do kolejnego etapu zapraszamy już tylko wybrane osoby.

Etap II

Selekcja aplikacji

Etap III

Rozmowa telefoniczna

Rozmowa telefoniczna służy wstępnej weryfikacji informacji zawartych w nadesłanym życiorysie zawodowym oraz poznaniu motywacji kandydata do zainteresowania się ofertą pracy, jego kluczowych kompetencji potrzebnych na stanowisku pracy oraz oczekiwań finansowych.

Podczas rozmowy z przedstawicielem Działu HR oraz kierownikiem Działu, do którego rekrutowany jest kandydat przedstawiamy kluczowe informacje o Firmie oraz stanowisku pracy skupiając się na najważniejszych zadaniach i celach stanowiskowych, zakresie odpowiedzialności oraz wymaganiach wobec kandydatów.

Weryfikujemy także to, czy dana osoba wpisuje się w kulturę organizacyjną OKECHAMP, bo zależy nam na dobrej atmosferze w istniejącym zespole i satysfakcji z pracy dla nowej osoby. Są to m.in. pytania o najważniejsze wartości, cele na najbliższy czas, oczekiwania wobec pracodawcy, postawę w miejscu pracy, świadomość kosztów podejmowanych działań czy gotowość do przyjmowania i delegowania odpowiedzialności. Przełożony w trakcie rekrutacji sprawdza wiedzę, umiejętności stanowiskowe i pyta o konkretne doświadczenia zawodowe.

Praca na stanowiskach produkcyjnych nie wymaga wyższego wykształcenia ani znajomości języka obcego. Mają one znaczenie natomiast przy rekrutacji na stanowiska specjalistyczne lub managerskie. W obszarze kompetencji interpersonalnych istotne dla nas są następujące umiejętności: łatwe nawiązywanie kontaktów, komunikatywność, otwartość, chęć do współpracy, rzetelność, odpowiedzialność i przede wszystkim proaktywność rozumiana jako poszukiwanie rozwiązań w odpowiedzi na pojawiające się problemy, przejawianie inicjatywy i zaangażowane działanie na rzecz wyznaczonych celów.

Wiele rekrutacji rozpoczynamy od rekrutacji wewnętrznych, dając naszym pracownikom szansę na rozwój i zmianę stanowiska. Z sukcesem wielu pracowników osiągaj kolejne stopnie awansu, zdobywając nowe kwalifikacje i wiedzę ekspercką.

Etap IV

Spotkanie rekrutacyjne z HR i
kierownikiem obszaru

Etap V

Spotkanie rekrutacyjne z Dyrektorem Pionu

Jeśli pomyślnie przejdziesz dotychczasowe etapy rekrutacji na stanowiska specjalistyczne bądź menedżerskie to wówczas zaprosimy Cię na spotkanie z Dyrektorem Pionu, do którego aplikujesz. Naszym dobrym zwyczajem jest to, że zarówno przełożony najwyższego szczebla, jak i kandydat mają okazję wzajemnie poznać się i wyrazić zainteresowanie współpracą.

Być może jeszcze wcześniej zostaniesz również poproszony o rozwiązanie testów, które stanowią dodatkowe narzędzie rekrutacyjne i sprawdzają Twój profil behawioralny, czy tendencje do pewnych zachowań i postaw w środowisku pracy. Na tym etapie zostaną również omówione warunki zatrudnienia.

Do każdego kandydata powrócimy z informacją zwrotną. Jeśli podtrzymujesz chęć pracy w naszej Firmie i odpowiadasz naszym oczekiwaniom, złożymy Ci ofertę pracy. Jeśli nie – wyjaśnimy powody naszej decyzji.

Etap VI

Informacja zwrotna dla kandydata