Co oferujemy pracownikom?

Dlaczego warto u nas pracować

Pracując z nami masz bezpieczne i stabilne miejsce pracy, w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, która strategicznie myśli o rozwoju wszystkich swoich zasobów, w tym kapitału pasji swoich pracowników.

OKECHAMP pomaga potrzebującym, angażuje się w akcje społeczne i prowadzi fundację wspierającą dzieci i dorosłych znajdujących się w trudnej życiowej sytuacji zdrowotnej i materialnej. Naszym pracownikom dajemy możliwość otrzymania zapomogi finansowej oraz udział w Zakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej.

W firmie dba się o bezpieczeństwo pracy i pracowników dążąc do stałej poprawy warunków pracy. Wszystkim pracownikom oferujemy możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia. Na wybranych stanowiskach pracy oferujemy pakiet medyczny.

Firma zapewnia dobre warunki i narzędzia pracy, a nowym pracownikom oferuje dedykowany program wdrożeniowy ułatwiający aklimatyzację w organizacji. W naszych lokalizacjach zapewniamy pracownikom obszaru produkcyjnego bezpłatny dowóz do miejsca pracy.


Ambitnym pracownikom dajemy szansę rozwoju i nauki nowych umiejętności, premiujemy, a także umożliwiamy awans wewnętrzny. Promujemy współpracę i stawiamy na dobrą komunikację, wdrażając standardy pracy obowiązujące wszystkich zatrudnionych.


OKECHAMP uczciwie wynagradza pracowników za pracę wg transparentnego systemu motywacyjnego opartego o wynagrodzenie zasadnicze i element motywacyjny, który jest ściśle powiązany z poziomem realizacji celów przez pracownika.


W firmie dba się o dobrą atmosferę pracy i wzajemną życzliwość. Pracownicy mogą uczestniczyć w imprezach integracyjnych współfinansowanych przez pracodawcę.


To firma godna zaufania i dotrzymująca obietnic.

 

Możliwości kariery – ścieżki kariery, rozwój zawodowy

Zależy nam na tym, aby dla kandydatów oraz wszystkich pracowników firmy było jasne, spełnienie jakich kryteriów uruchamia ścieżkę awansu na danym stanowisku w OKECHAMP.

​W tym celu powstała matryca kompetencji, która określa pożądany poziom kompetencji w każdym z obszarów działania OKECHAMP . Na podstawie oceny kompetencyjnej w matrycy, a także po spełnieniu dodatkowych warunków formalnych takich, jak staż pracy, czy pozytywna ocena przełożonego oraz współpracowników i klientów, pracownik może uzyskać awans na wyższe stanowisko lub objąć inne stanowisko w naszej firmie. Matryca kompetencji jest na bieżąco aktualizowana w oparciu o zmiany procesowe, technologiczne i wymagania stawiane przed nami przez naszych klientów. Jest narzędziem pozwalającym w transparentny sposób oceniać pracowników i projektować ścieżki karier wewnątrz organizacji.

Firma wspiera także rozwój kariery poprzez zapewnienie dostępu do szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. W firmie działa wewnętrzna Akademia OKe!, która rozwija kompetencje liderskie i umiejętności współpracy w zespole. Dodatkowo uruchamiane są inicjatywy rozwojowe w kluczowych dla firmy obszarach, których celem jest wyłonienie i rozwój talentów w organizacji.

Do dyspozycji pracowników jest budżet szkoleń, z którego mogą skorzystać zdobywając wiedzę i umiejętności, które wspierają realizację postawionych przez nimi celów. Nasi pracownicy zdobywają niezbędne uprawnienia, biorą udział w kursach doszkalających, mogą wnioskować o dofinansowanie studiów podyplomowych związanych z zadaniami na ich stanowisku, a także uczestniczą w konferencjach branżowych.

Nasi pracownicy w Polsce studiują na renomowanych uczelniach m.in. Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a nawet w Warszawie na Akademii Leona Koźmińskiego.


W świecie ciągłej zmiany i dynamiki, rozwoju nowych technologii i wzroście wymagań ze strony naszych klientów, pozyskiwanie wiedzy i jej skuteczne „przekładanie na biznes” staje się kluczowe dla utrzymania przewagi konkurencyjnej. Nasza firma analizuje wnikliwie każde podanie o dofinansowanie rozwoju złożone przez pracownika sprawdzając, jak dany kierunek studiów, czy szkolenie może nam pomóc stawać się jeszcze bardziej efektywną organizacją, a pracownikowi lepiej wykonywać jego pracę.


Dodatkowo we wszystkich lokalizacjach firmy dla stanowisk wymagających kontaktów z klientami zagranicznymi, prowadzone są lekcje języka angielskiego lub niemieckiego.

Rodzaj zawieranych umów, warunki systemu motywacyjnego, narzędzia pracy, czas pracy

W OKECHAMP preferujemy zatrudnianie pracowników w oparciu o umowę o pracę. Pierwszą umowę oferujemy pracownikowi na czas próbny 3 miesięcy. Jest to okres, gdzie zarówno pracownik, jak i pracodawca mają okazję do wzajemnego poznania się, weryfikacji kompetencji i wzajemnych oczekiwań. Okres próbny kończy rozmowa podsumowująca i decyzja, co dalej.


Każdy pracownik wraz z umową o pracę otrzymuje profil stanowiska pracy, z którego wynikają jego obowiązki i uprawnienia, cele na stanowisku pracy oraz zależności macierzowe pomiędzy komórkami organizacyjnymi i zakres współpracy pomiędzy nimi.

Umowa o pracę jasno definiuje wynagrodzenie zasadnicze i elementy motywacyjne zgodnie z przyjętą polityką wynagradzania.

Stanowiska pracy wyposażone są w niezbędne narzędzia pracy. Są wśród nich komputer, telefon, samochód, odzież robocza i ochronna lub inne wyposażenie w zależności od charakteru pracy. W Firmie dostępne są różne narzędzia komunikacji zdalnej takie, jak system videokonferencji lub aplikacje mobilne.

Każdego z zatrudnionych obowiązuje 40 h tydzień pracy, a nasz czas pracy rozliczany jest w różnych systemach czasu pracy zgodnie z obowiązującym prawem. Dla pracowników biurowych oferujemy elastyczny czas pracy. Szanujemy także prawo pracownika do odpoczynku i równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Benefity

Pakiet medyczny dla pracowników na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich

Ubezpieczenie na życie

Pomoc finansowa (zapomogi, Fundacja)

Elastyczny czas pracy dla pracowników biurowych

Szkolenia i rozwój umiejętności

Dowóz pracowników produkcyjnych do miejsca pracy

Finansowanie edukacji

Bon integracyjny

Dobra kawa i owoce

Miejsca parkingowe

Samochód służbowy na wybranych stanowiskach także do użytku prywatnego do wysokości ustalonego limitu

Telefon służbowy także do użytku prywatnego do wysokości ustalonego limitu

Zniżki na produkty firmowe marki OLE! i pieczarki

Nagroda za polecenie pracownika

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA?