Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo,
W wykonaniu obowiązku informacyjnego, określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej „RODO”, mając na uwadze fakt zgromadzenia przez nas Państwa danych osobowych, a w szczególności szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, przedstawiamy następujące informacje:
1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka OKECHAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wichrowa 1A, 60-449 Poznań, zwana dalej „Administratorem Danych”. Administrator Danych ustanowił inspektora ochrony danych, który dostępny jest pod adresem e-mail: iod@okechamp.pl.

2.     Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych w następujących celach:
a)     w celu oferowania Państwu przez Administratora Danych bezpośrednio naszych produktów i usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym zakresie interesu (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
b)     w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych przez Administratora Danych z kontrahentami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym zakresie interesu (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c)     w celu nawiązania relacji handlowych z Państwem lub firmą, w imieniu której Państwo działają, na rzecz której pracują lub z którą współpracują, w tym, w celu prowadzenia korespondencji handlowej, negocjowania i zawarcia stosownych umów z firmą, w imieniu której Państwo działają, na rzecz której pracują lub z którą współpracują, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym zakresie interesu (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d)     w celu informowania Państwa o ofertach i działalności Administratora Danych, jak również o organizowanych przez nich wydarzeniach (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
e)     w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym zakresie interesu (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f)      w celach analitycznych, w szczególności w celach budowania wiedzy o kontrahentach bądź potencjalnych kontrahentach Administratora Danych, optymalizacji procesu sprzedaży oraz obsługi, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym zakresie interesu (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
g)     w celach archiwizacyjnych, w szczególności w celu zapewnienia możliwości wykazania wykonania obowiązków wobec Państwa, wynikających z przepisów RODO, stanowiących realizację naszego prawnie uzasadnionego w tym zakresie interesu (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.     Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych, które Państwa dotyczą: dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miejsce zatrudnienia, w tym adres, stanowisko), historia aktywności.

4.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne i wynika z określonych w pkt. 2 powyżej celów przetwarzania, tj.:
a)     w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych przez Administratora Danych z kontrahentami, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z tych umów, Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą pojawić się roszczenia wynikające z takich umów, tj. przez okres 3 lat od końca roku, w którym dany stosunek umowny uległ zakończeniu,
b)     dla celów marketingu bezpośredniego przetwarzane mogą być do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej wskazanym celu lub ustalenia, że dane te się zdezaktualizowały.

5.     Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym kategoriom odbiorców:
a)     podmiotom, którym Administrator Danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych,
b)     podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.     Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

7.     Mają Państwo prawo żądać od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych oraz przysługuje Państwu:
a)     prawo do ich sprostowania,
b)     prawo do ich usunięcia lub prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
c)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również
d)     prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych (tj. w przypadkach określonych w przepisach RODO mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe).

8.     W oparciu o Państwa dane osobowe mogą być podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania (tj. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, polegający na wykorzystaniu Państwa danych osobowych do oceny określonych cech/czynników przy podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych służące dopasowaniu i zapewnieniu adekwatności rodzaju oraz dostępności usług oraz działań marketingowych oferowanych przez Administratora Danych. Stosowanie przez Administratora Danych wskazanego w niniejszym punkcie mechanizmu może skutkować podjęciem wobec Państwa działań marketingowych, niedopasowanych do Państwa zainteresowań czy działalności.

9.     W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych, narusza przepisy RODO.

10.   Jeśli udzielili Państwo swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na ważeniu interesów, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu prosimy o podanie powodów, dla których Państwa dane osobowe nie powinny być przetwarzane w taki sposób, w jaki czynił to Administrator Danych. Państwa sprzeciw zostanie zbadany i jeśli okaże się uzasadniony, wstrzymane lub dostosowane zostanie przetwarzanie danych osobowych bądź wskazane zostaną Państwu istotne przesłanki, przemawiające za kontynuacją przetwarzania danych. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów marketingowych i analizy danych, w takim przypadku skutkować to będzie zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora Danych w tych celach. Mogą Państwo przesłać swoje odwołanie zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na e-mail lub na adres, wskazane w pkt. 1 powyżej.